17/5 Heldagsseminarium – Rekrytering – Välkommen!

Posted on Leave a comment

 

bigstock-Recruitment-74701744-850x309

17/5 kommer jag tala om ”Culture-Based Recruitment på heldagsseminariumet ”Rekrytering 3.0” i Stockholm. Fokus kommer ligga på WHY and HOW, hjärtligt välkommen!

I dagens kunskapssamhälle är det avgörande för organisationens konkurrenskraft att rekrytera spetskompetens. Men för att kunna rekrytera bristkompetens i en digital värld, gäller det att våga tänka nytt och att bygga långsiktiga relationer med rätt målgrupp i rätt kanal.

Det handlar om traditionell rekrytering i modern tappning – genom att använda sig av marknadsmetoder, sociala medier och digitala verktyg. Men även om vikten av att vårda sina kandidatrelationer för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Varmt välkommen till ett seminarium som ger dig insikt i nya trender såväl som praktisk kunskap kring hur du hittar och hanterar rätt kandidater via nätet!

Dags att leda som 2017, inte som 1967

Posted on Leave a comment

 

Motivation. Ett ord och en betydelse som används så ofta i organisationer men allt för sällan anammas på rätt sätt, ändå är det så avgörande för prestation och framgång. Framförallt när forskning tydligt visar på att många av dagens incitamentsmodeller är förlegade och faktiskt rent av kontraproduktiva för att öka prestation. 

Det som fungerade för 50 år sedan fungerar inte idag och kommer inte att fungera i framtiden, ändå är det många organisationer som inte lyckats anpassa sig efter de ändrade förutsättningarna. Management (arbetsledning) som en medveten social konstruktion fick sitt genomslag under 1900-talet med teori och upplysning om hur man ändrar beteenden hos individ och grupp för att öka prestation. Den fins en vedertagen ”sanning” inom drivkraft och motivation ur ett ledningsperspektiv, så kallad ”piska och morot”, där organisationer straffar oönskat beteende och belönar rätt beteende. Metoden har fungerat och därför har organisationer använt sig av den under hela industrialismen. Det fungerar när människor utför enkla mekaniska uppgifter, tex. stå på löpande band i stora industrimiljöer. Vill du att personen ska prestera bättre när den genomför enkla mekaniska arbetsuppgifter så kan du nå effekt genom yttre belöningar som tex. högre ersättning, bonussystem etc. Dock ser dagens och framtidens arbetsuppgifter helt annorlunda ut och det är dags att inse det.

Ta vara på medarbetarens drivkrafter – Autonomi, Mästerskap och Högre syfte

Forskningen säger att om arbetat kräver hög kognitiv förmåga, kreativitet och beslutsfattande så sjunker prestationen om belöningen är HÖGRE lön. Arbetsmarknaden idag kräver en annan typ av arbetsuppgifter där enkla mekaniska arbeten byts ut mot mer komplexa arbetsuppgifter som kräver mer kognitiv förmåga och då måste vi anpassa belöningssystemen därefter. Det finns universala drivkrafter inom oss människor och dessa är oberoende av vilken del av världen du är uppväxt och formad i. Det kan jämföras som luft, vatten och mat, vi alla behöver dessa basbehov och vi mår bra av det. Det finns tre mänskliga drivkrafter som är utmärkande, autonomi, mästerskap och högre syfte som tillsammans skapar en enorm kraft i människans kapacitet att åstadkomma resultat. Autonomi handlar om ägarskap och självbestämmande, får vi dessa behov tillfredsställda så ökar vårt engagemang i att lösa uppgiften och vår förmåga till problemlösning. Mästerskap handlar om drivkraften att bli bra på det vi gör, vi vill känna oss stolta över våra kunskaper och känna att vi skapar ett mervärde genom vår kompetens. Den sista, och kanske den viktigaste är att känna ett högre syfte i det vi utför på dagarna, att det finns en mening i det och att det betyder något. Lyckas man bygga en organisation och struktur som tar vara på dessa drivkrafter så kommer kraften hos medarbetarna utlösas och maximera prestationen.

Några tips för att leda i framtiden

Rekryteringsprocess – se till att bygga en professionell och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som identifierar kandidatens drivkrafter och inre motivation så att du vet VAD som driver dem och då kommer du även veta HUR du ska leda dem.

Skippa ”morot/piska” – finns inget mer oinspirerande än att ha en ledare vars enda uppgift är att kontrollera och belöna/straffa ”rätt” beteende. Tvärtom blir det kontraproduktivt och bygger en kultur som signalerar misstro och som minskar produktiviteten.

Börja med dig själv –  för att leda andra måste du först börja med att leda dig själv. Ledarskap handlar om självinsikt och självkänsla, när du är trygg i dig själv och vet dina styrkor och svagheter kan du börja ta ansvar för andra människor på ett bra sätt.

Anamma ett coachande förhållningssätt – lär dig att coacha människor istället för att säga åt dem vad de ska göra. De har redan en inre motivation om de är på rätt plats och roll för att vilja prestera bra. De får komma fram till egna lösningar och därmed ökar också deras engagemang att lösa uppgiften.

 

 

 

Seminarium med Svenskt Näringsliv 23/1 – Yrkesinriktad språkundervisning för bättre matchning

Posted on Leave a comment

skarmavbild-2017-01-02-kl-12-15-57

 

Bristande matchning på arbetsmarknaden och svårigheter att hitta rätt kompetens är ett av Sveriges största samhällsekonomiska problem. Det slår mot företagens möjligheter att expandera och utvecklas, ingen bransch eller region undantagen.

Samtidigt är det många som saknar jobb, inte minst bland de som nyligen kommit till Sverige. Ska dessa matchas mot kompetensbehoven på ett ändamålsenligt sätt behöver etableringsprocesserna bli effektivare.

En viktig del i etableringsprocessen är språkundervisningen, SFI. Rätt utformat, och oavsett av vilken anledning man kommer till Sverige, är språkundervisning för invandrare ett viktigt integrations- och rekryteringsverktyg. Genom tidiga utbildningsinsatser som bygger på individanpassning och flexibilitet och med tydlig koppling till arbetsmarknaden kan vägen till egen försörjning kortas ner avsevärt jämfört med idag.

Paneldebatt Stockholms Handelskammare – Så blir ditt företag en talangmagnet

Posted on Leave a comment

Paneldebatt Stockholm Handelskammare

 

De som söker jobb idag gör det på helt andra sätt än tidigare, vilket ställer nya krav på företagen. Städer konkurrerar idag om talang, kapital och innovation. Och kompetensförsörjning är en av näringslivets viktigaste frågor. 

Konkurrensen om talangerna är hård. Det gäller för företagen att snabbt hitta rätt medarbetare. Rekrytering sker därför oftast fort och fel där ”snabbast” rekryteringsföretag vinner. Men är det bästa sättet för företag att attrahera rätt talanger?

Rekrytering i större utsträckning blivit mer en värderingsstyrd process där motivation och engagemang bör spela större roll än ett traditionellt CV. Hur attraherar ditt företag rätt kompetens? Vad bör du kräva av din HR-avdelning för att rätt personer ska söka tjänsten? Och vilka krav ska man ställa på rekryteringsbolagen?

Medverkande:

Tony Pedersen, Talent & Culture, Tretton37
Ingela Graham, Manager, BDO AB
Robert Dybeck, Employer branding-expert på Wildfire
Helena Tammerlöv, Head of Bank Compliance, Länsförsäkringar

 

8/11 Föredrag – Hur skapar man en levande företagskultur? – Välkommen!

Posted on Leave a comment

Välkommen till mitt föredrag hos Dataföreningen 8/11 klockan 17:30.  Anmäl dig här!

”Företagskultur har gått ifrån ”nice to have” till ”need to have” för de företag som vill överleva och utvecklas på den globala arbetsmarknaden. Med den kunskapsekonomi och hyperkonkurrens som råder på många håll, har kulturen blivit affärsstrategisk avgörande. Arbetsgivare måste definiera sig på helt andra sätt än att enbart erbjuda bra löner. Välkommen till ett föredrag om hur kultur är en av de starkaste konkurrensfördelarna i dagens företagande” 

25/10 Heldagsseminarium – Att styra med värderingar – Välkommen!

Posted on Leave a comment

11225218_10154686147769588_6527820279721102994_n

 

Den 25/10 kommer jag vara en av talarna på det spännade heldagsseminariumet ”Att styra med värderingar – Kulturen som framgångsmedel”. Hoppas vi ses!

 

”I en tid när vi alltmer identifierar oss med vårt arbete, är kulturen en nyckelfråga för att attrahera och behålla rätt kompetens. Värderingar fungerar som riktmärken och håller oss samman när det stormar.

Värderingsstyrd kultur är en högaktuell fråga. Vi har länge sett att företag med starka värderingar är mer framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Nu är det också bevisat att det finns ett starkt samband mellan företagskultur och finansiella resultat!

Men hur gör man i praktiken för att inte värderingarna ska stanna vid fina ord på ett papper? Hur lyckas man få kulturen att genomsyra hela organisationen? Vilken roll spelar ”culture fit” vid rekrytering av nya medarbetare? Och hur stöttar man cheferna att omsätta strategier, värderingar och visioner – till handling och beteendeförändring hos medarbetarna?

Välkommen till 2016 års upplaga av seminariet som tar ert värderingsarbete till nästa nivå. Lär av erfarna experter på området och inspireras av IT-bolaget Tretton37 och andra spännande case! Som alltid med fokus på HUR:et!”